ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
สถูปสาญจี (Sanchi)

สถูปสาญจี (Sanchi) คือ กลุ่มพุทธสถานหินแกะสลักที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนา ดำริสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อบรรจุพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ เพื่ออุทิศถวายสมณทูตทั้ง ๑๐ สาย เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระโอรสมหินทระเถระ พระสังฆมิตตาเถรี และพระนางเวทิสา ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านสาญจี (Sanchi) อำเภอไรเซ่น (Raisen) แคว้นมัธยมประเทศ( Madhya Pradesh) ประเทศอินเดีย กลุ่มพุทธสถานแห่งสาญจี (Buddhist Monuments at Sanchi) เป็นมรดกโลก

แผนที่กลุ่มพุทธสถานแห่งสาญจีทางเข้าชม

สถูปหมายเลข 1 บรรจุพระบรมสารีริกธาตของพระพุทธเจ้า มีฉัตร ๓ ชั้น


สถูปหมายเลข 1


สถูปหมายเลข 1

สถูปหมายเลข 1 ล้อมรอบเนินสถูป เรียกว่า "เมธิ” ทางเดินเหนือฐานเรียกว่า “ประทักษิณ” (Pradakshina) มีบันไดทางขึ้นเรียกว่า “โสปาณ”เนินดินใหญ่ รูปโค้งเรียกว่า “อัณฑะ” (Anda) หรือ “ครรภ์” เหนือโดมมีฉัตร “วลัย” 2 – 3 ชั้น ปักบนยอดและล้อมฉัตรด้วยรั้วสี่เหลี่ยมเรียกว่า “หรรมิกา “(Harmika) โดยรอบฐานสร้างเป็นรั้วหินสลัก เรียกว่า “เวทิกา” แต่ละทิศจะทำเป็นซุ้มประตู เรียกว่า “โตรณะ” (Torana)

สถูปหมายเลข 1

สถูปหมายเลข 1

สถูปหมายเลข 1 ชุ้มประตู้ทิศตะวันออก ด้านหน้า

สถูปหมายเลข 1 ชุ้มประตู้ทิศตะวันออก ด้านใน

สถูปหมายเลข 1 ชุ้มประตู้ทิศตะวันตก ด้านหน้า

สถูปหมายเลข 1 ชุ้มประตู้ทิศตะวันตก ด้านใน

สถูปหมายเลข 1 ชุ้มประตู้ทิศเหนือ ด้านหน้า

สถูปหมายเลข 1 ชุ้มประตู้ทิศเหนือ ด้านใน

สถูปหมายเลข 1 ชุ้มประตู้ทิศใต้ ด้านหน้า

สถูปหมายเลข 1 ชุ้มประตู้ทิศใต้ ด้านใน

สถูปองค์ที่ 2 บรรจุอัฐิธาตุครูบาอาจารย์

สถูปองค์ที่ 2

สระน้ำข้างสถูป 2

สถูปหมายเลข ๓ บรรจุพระอัฐิธาตุของอัครสาวกคือพระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ มีฉัตร ๑ ชั้น

สถูปองค์ที่ 3

สถูปองค์ที่ 3

เสาที่ 10

เสาที่ 10

เสาที่ 10 ภาพวาด

เสาที่ 25 และเสาที่ 26

เสาที่ 35 ภาพวาดวัชรปานี

วิหารที่ 17

วิหารที่ 18 ตัวอาคาร

วิหารที่ 18 แปลนด้านบน

วิหารที่ 18 แปลนด้านข้าง

วิหารและที่พำนักหมายเลขที่ 45

พระพุทธรูป ในวิหารหมายเลขที่ 45

พระพุทธรูป

อาคารหมายเลขที่ 44

ที่พำนักที่ 51

นาคีทวารบาลหน้าวิหารในบริเวณสาญจีโพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved