ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
โปรแกรมสี่สังเวชฯ +อัครา,ทัชมาฮาล+ชัยปุระ+เดลี (11วัน)วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 สุวรรณภูมิ

22.00น. พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู3(ผู้โดยสารขาออก)เคาน์เตอร์ E สายการบินอินดิโก IndiGo Airline ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงสายการบินในแต่ละครั้งบ้างตามความเหมาะสม)
23.00น. เช็คอิน, ส่งมอบสัมภาระ, ตรวจสอบบัตรที่นั่งหนังสือเดินทาง


วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 สุวรรณภูมิ – โกลกัตตา (วันที่ 1)
02.05 น. a.m. บินจากสุวรรณภูมิสู่โกลกัตตา อินเดีย อินดิโก IndiGo เที่ยวบินที่ 6E 78
03.15 น. (เวลาของอินเดีย) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโกลกัตตา พิธีการตรวจคนเข้าเมือง – ศุลกากร
05.00 น. ออกจากสนามบินไป-พุทธคยา (400กม.8ชม.) ถวาย น้ำปานะ / บริการอาหารเช้า และกลางวัน
15.00 น. ถึงพุทธคยา และทำวัตรเย็น ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พักวัดไทยโพธิวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 พุทธคยา/สถานที่ตรัสรู้ (วันที่ 2)
05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยโพธิวิหาร
08.30 น. ชมบ้านนางชมชาดา, ชมริมฝั่งแม่เนรัญชรา สถานที่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานพระบารมี ลอยถาดทอง ท่าสุปปติฏฐะนำไหว้พระสวดมนต์ สาธยายพระไตรปิฎก ปฏิบัติธรรม, ประทักษิณาวรรต 3 รอบ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเจดีย์พุทธคยา
11.00 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวันที่วัดไทยโพธิวิหาร
13.00 น. เจดีย์พุทธคยา, นมัสการสัตตมหาสถาน ได้แก่ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ สระมุจลินท์ ชมวัดนานานชาติ อาทิ วัดญี่ปุ่น วัดจีน วัดธิเบต วัดสิขิม วัดภูฐาน ฯลฯ
17.00 น. ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์, ฟังบรรยาย, ถวายผ้า,
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, ทอดผ้าป่าถวายวัดไทยโพธิวิหาร พักวัดไทยโพธิวิหาร


วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ราชคฤห์-นาลันทา/ วัดเวฬุวัน (วันที่ 3)
05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยโพธิวิหาร
06.00 น. ออกเดินทางจากวัดไทยโพธิวิหาร ไปราชคฤห์ นาลันทา
09.00 น. เดินขึ้นเขาคิชฌกูฏ, ถ้ำสุกรขาตาของพระสารีบุตร ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ ทำวัตรเย็น เจริญจิต ภาวนาเวียนรอบคันธกุฎี
11.00 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวันที่วัดไทยนาลันทา
13.00 น. ชมบ้านพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ, รอยเกวียน, วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของโลก เกิดวันมาฆบูชา, มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า, ไหว้หลวงพ่อองค์ดำ, ชมโรงพยาบาลหมอ ชีวกโกมารภัจจ์, คุกคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร, ตโปธาราม แร่น้ำร้อน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, พัก/ทอดผ้าป่าวัดไทยวัดไทยนาลันทา


วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ไวสาลี/วัดป่ามหาวัน (วันที่ 4)

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าวัดไทยนาลันทา
10.30น. ถวายเพล/รับประทานกลางวันที่วัดไทยไวสาลี
10.00น. ปาวาลเจดีย์ ปลงอายุสังขาร, วัดป่ามหาวัน แห่งแรกบวชภิกษุณี, สถูปเจดีย์, เสาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศก (สิงห์ สมบูรณ์ที่สุด)
11.30น. ถวายเพล/รับประทานกลางวันที่วัดไทยไวสาลี และทอดผ้าป่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, ทอดผ้าป่า พักวัดไทยกุสินารา


วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 กุสินารา/สถานที่ปรินิพพาน (วันที่ 5)

05.00 น. ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า
06.00 น. สวนสาลวโนทยาน, มหาปรินิพพานสถูป (พระเจ้าอโศกสร้าง), 06.00น. สวนสาลวโนทยาน, มหาปรินิพพานสถูป (พระเจ้าอโศกสร้าง) มหาปรินิพพานวิหาร (โอปูคยู ชาวพม่าสร้าง), พระพุทธรูปปางปรินิพพาน (ช่างมถุรา ชื่อถินา สร้าง) น้ำตา ผู้แสวงบุญต้องออก เหมือนราวกับว่าพระองค์จากไปไม่นาน, มกุฏพนธนเจดีย์, (ห่าง 1กม.) ถวายพระเพลิง กำเนิดวันอัฏฐมีบูชา,
11.30 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวัน วัดไทย 960 13.30 น. ผ่านด่านโสเนาลี พรมแดนอินเดีย – เนปาล พิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ไปอีก 25 กม.)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, ทอดผ้าป่า/พักวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล


วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สวนลุมพินี/สถานที่ประสูติ (วันที่6)

05.00 น. ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า
06.00 น. ทำวัตรเช้า ถวายผ้าห่ม, เสาศิลาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศก, สระโบกขรณี, มายาเทวีวิหาร ภาพหินสลักประสูติ, รอยพระบาทพระกุมาร, ซากอูฐโบราณ อายุประมาณ 2,300 ปี
09.00น. ออกจากสวนลุมพินี ไปสาวัตถี (ออกจากฝั่งประเทศเนปาล)
11.30 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวัน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, ทอดผ้าป่า/พักถวายวัดไทยเชตวัน


วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สาวัตถี/วัดพระเชตวันมหาวิหาร (วันที่ 7)

05.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า วัดไทยเชตวัน
06.00 น. ยมกปาฏิหาริย์ ชมบ้านองคุลิมาล, บ้านอนาถปิณฑิกเศรษฐี, ชมวัดเชตวันมหาวิหาร ฟังบรรยายสถานที่ต่าง ๆ ทำวัตรเย็น เวียนเทียน
10.30 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวัน
11.30 น. ออกเดินไปพาราณสี
21.30น. รับประทานอาหารเย็น, ทอดผ้าป่า/พักวัดจีนสารนาถ


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สารนาถ /แสดงปฐมเทศนา (วันที่ 8)

05.00 น. ล่องเรือแม่น้ำคงคา สุสานตำนานไฟไม่ดับ 4 พันปี ลอยกระทง, ดูการอาบน้ำชำระบาปชาวฮินดู
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยสารนาถ
09.00 น. ป่าอิสิฯ กำเนิดวันอาสาฬหบูชา, ธัมเมกขสถูป แสดงธัมมจักร, ธัมมราชิกาสถูป, เสาหินอโศก (จตุรสิงห์), มูลคันธกุฎี, ยสเจดีย์ พบยสะครั้งแรก, เจาคันธีสถูป จุดพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ พุทธรูปปางปฐมเทศนา,
11.00 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวันที่วัดไทยสารนาถ
12.30 น. ออกเดินทางจากไทยสารนาถ-ไปพุทธคยา (แยกกันระหว่างคณะไปเดลี)
(คณะสี่สังเวชนียสถาน จะพักอยู่วัดไทยโพธิวิหาร ตั้งแต่วันที่ 7-9 ก.พ.61
วันที่ 10 เช้าออกเดินทางไปโกกัตตา)
20.05 pm. บินจากพาราณสี- ไปเดลี
VNS – DEL IndiGo 991
21.35 pm. ถึงสนามบินเดลี
23.00 น. รับประทานอาหารค่ำ นอนโรงแรม เดลี


วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เมืองอักรา (Agra) (วันที่ 9)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ออกเดินทางไปเมืองอัครา (ระยะทาง 224 กม. / ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 20 นาที)
นำเสื้อผ้า 2 ชุด เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงฟัน ยาสีฟัน กระเป๋าใหญ่เก็บไว้ที่เดลี
เมืองอักรา (Agra) เคยเป็นเมืองหลวงสำคัญของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำยมุนา นับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับสามของรัฐอุตรประเทศ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ในเมืองอัครา ประเทศอินเดีย นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคใหม่เป็นสุสานหินอ่อน ป้อมอัคราฟอร์ด (Agra Fort) เป็นที่ประทับและสถานที่ถูกกักขังกษัตริย์ ชาห์จาฮัน ซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างทัชมาฮาล โดยลูกของพระองค์เองป้อมอัคราฟอร์ด เป็นป้องที่ตั้งอยู่ห่างจาก ทัชมาฮาล ราวๆ 2 กม. เป็นอาคารที่สร้างด้วยหินทรายและหินอ่อน ภายในป้อมมีอาคาร ที่สำคัญมากมาย ซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพง ที่สร้างป้อมอัคราฟอร์ดมีลักษณะคล้ายเชิงเทิน โดยใช้วัสดุและการออกแบบที่เชี่ยวชาญ ผสมผสานให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม
17.00 น. เดินทางไปจัยปูร์ รัฐราชสถาน (ระยะทาง 265 กม. / ใช้เวลา 4.30 ชม.)
21.00 น. รับประทานอาหาร นอนโรงแรม จัยปูร์ รัฐราชสถาน


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รัฐราชสถาน (Rajasthan (วันที่ 10)


06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ออกเดินทาง เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ (Jaipur) ชัยปุระ (Jaipur) เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย และยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาสวาอี ชัยสิงห์ที่ 2" เจ้าครองนครอาเมร์ (Amer) ในปัจจุบันชัยปุระยังเป็นที่รู้จักกันดีในอินเดียว่า "นครสีชมพู"
- พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal)
- หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ (Jantar Mantar)
- ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)
- จาล มาฮาล (Jal Mahal)
- อัลเบิร์ตฮอลล์ (Albert Hall)
- เบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรือ วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan)
17.00 น. เดินทางกลับเดลี (ระยะทาง 265 กม. / ใช้เวลา 4 ชม. 30 นาที)
22.00 น. รับประทานอาหาร นอนโรงแรม เดลี


วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เดลี (Delhi) (วันที่ 11)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ออกเดินทาง
ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) คล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของ ฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญๆ ของอินเดีย ป้อมแดง (Red Fort) สร้างขึ้นจากหินทรายแดง เป็นพระราชวังของชาห์ เชฮันพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งของราชวงศ์โมกุล วัดลักษมีนารายัน (Lakshmi Narayan Temple) วัดลักษมีนารายันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Birla Mandir ตามชื่อของผู้สร้าง คือ นาย Raja Baldev Birla ซึ่งเป็นนักธุรกิจ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 เพื่อบูชาพระนารายณ์ (พระผู้พิทักษ์โลก) และพระลักษมี (เทพแห่งความมั่งคั่ง) วัดอักชาร์ดัม (Akshardham temple) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผู้นำนิกาย Swami Narayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดีย กุตับมีนาร์ (Qutab Minar) ความสูงของหอนี้รวมทั้งหมด 238 ฟุต แบ่งออกเป็น 5 ชั้น วัดบาไฮ (Bahai Temple) เป็นที่รู้จักในนามว่าวัดดอกบัว (Lotus Temple) เป็นสถาปัตยกรรมที่นำสมัยมากที่สุดชิ้นหนึ่งของกรุงนิวเดลี โดยมีลักษณะเป็นรูปดอกบัวบาน ราษฎร์ปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) หรือทำเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย

คณะเดลี, อัครา, ราชสถาน 17.00 น. เดินทางไปสนามบิน (ประมาณ 10-15 กม.)
09.20 pm. บินจากเดลี ผ่านโกกัตตา กลับสุวรรณภูมิ

DEL – BKK SpiceJet SG 87 02.05 am บินจากสนามบินโกกัตตา
03.15 am ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

คณะสี่สังเวชนียสถาน
04.00น. ตื่นนอน
04.40 น. รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยโพธิวิหาร
05.30 น. ออกเดินทางจากพุทธคยา – สนามบินโกลกัตตา (ใช้เวลา 8-10 ชั่วโมง ประมาณ 400 กม.)
11.30 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวัน (ระหว่างทาง)
17.00 น. ถึงสนามบินโกลกัตตา
02.05 am บินจากสนามบินโกกัตตา SpiceJet SG 87
03.15 am ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
00.05 น. (เวลาประเทศไทย) ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved