ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
โกลกาตา (Kolkata)

โกลกาตา (Kolkata) (หรือชื่อเดิมว่า กัลกัตตา) เป็นเมืองหลวง ของรัฐเบงกอลตะวันตก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศอินเดีย เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดีย มีประชากรมากกว่า ๑๕ ล้านคน

โกลกาตา (Kolkata)

๑. พิพิธภัณฑ์อินเดีย (Indian Museum) ตั้งอยู่ที่ Sudden Street Chowringhee Road, เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีอาคารยาวที่สุดของ อินเดีย จักแยกแสดง ๖ หมวด คือ หมวดศิลป์,หมวดโบราณคดี, หมวด มนุษย์วิทยา,ธรณีวิทยา, สัตวศาสตร์, และอุตสาหกรรม ที่สำาคัญที่สุด สำหรับชาวพุทธคือเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ เปิดทำการ อังคารอาทิตย์ ปิดวันจันทร์
๒. อนุสรณ์สถานวิกตอเรีย (Victoria Memorial) สร้างด้วย หินอ่อนล้วน เป็นสถาปัตย์สมัยเรอเนสซองของอิตาลีผีสมศลิปยุคอารยันเปอร์เซีย เพื่ออนสุรณ์แก่พระนางวิกตอเรีย เป็นอาคารขนาดใหญ่มาก ภายในเป็นที่เก็บรวบรวมหลักฐานด้านประวัติศาสตร์มากมาย เปิด ทำการวันอังคาร-อาทิตย์ ค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ ๑๕๐ รูปี
๓. สมาคมเอเชียศึกษา (Asiatic society) ก่อตั้งโดย Sir William Jones และสมาชิกชาว ยุโรปอื่น ๆ อีก ๓๐ คน ตั้งอยู่ที่ Park Street, เปน็ทเี่กบ็รวบรวมเอกสารโบราณ ภาพวาดและอกัษรบนัทกึสมยั ต่างๆ เป็นจำานวนมาก
๔. สะพานฮาวราห ์(Howrah Bridge) เปน็สะพานขา้มแมน่้ำา ฮคูล ี่ (Hoogly) สร้างในสมัยอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๔๑ สมัยนั้นมีตาข่าย ป้องกันการโจมตีทางอากาศของทหารญี่ปุ่น
๕. วดัเจา้แมก่าล ี(Kali Temple) เปน็ศนูยก์ลางการบชูาของชาว ฮนิดทูยี่งิ่ใหญแ่หง่หนงึ่ อยทู่กี่าลฆีาท (Kali ghat) สรา้งมาเมอื่กวา่ ๓๕๐ ปีก่อน เชื่อกันว่าเมื่อศพของเจ้าแม่กาลี ภรรยาของพระศิวะ ถูกอสูร สุดารสัน จักระ ตัดออกเป็นชนิ้ ๆ และมีชนิ้สว่นทเี่ปน็นิ้วเทา้ของเจ้าแม่ ได้ตกลงตรงที่แห่งนี้
โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved