ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
สี่สังเวชฯ+สถูปสาญจี+ถ้ำอชันตา+ถ้ำเอโลร่า+เมืองมุมไบ (14วัน)
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 สุวรรณภูมิ – โกลกัตตา (วันที่ 1)

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

22.00น. พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู3(ผู้โดยสารขาออก)เคาน์เตอร์ E สายการบินอินดิโก IndiGo Airline ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงสายการบินในแต่ละครั้งบ้างตามความเหมาะสม)
23.00น. เช็คอิน, ส่งมอบสัมภาระ, ตรวจสอบบัตรที่นั่งหนังสือเดินทาง
02.05 น. a.m. บินจากสุวรรณภูมิสู่โกลกัตตา อินเดีย อินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 78
03.20 น. (เวลาของอินเดีย) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโกลกัตตา พิธีการตรวจคนเข้าเมือง – ศุลกากร
05.00 น. ออกจากสนามบินไป-พุทธคยา (400กม.8ชม.) ถวาย น้ำปานะ / บริการอาหารเช้า และกลางวัน
15.00 น. ถึงพุทธคยา และทำวัตรเย็น ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พักวัดไทยโพธิวิหาร


วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 พุทธคยา/สถานที่ตรัสรู้ (วันที่ 2)

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยโพธิวิหาร
08.30 น. ชมบ้านนางชมชาดา, ชมริมฝั่งแม่เนรัญชรา สถานที่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานพระบารมี ลอยถาดทอง ท่าสุปปติฏฐะนำไหว้พระสวดมนต์ สาธยายพระไตรปิฎก ปฏิบัติธรรม, ประทักษิณาวรรต 3 รอบ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเจดีย์พุทธคยา
11.00 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวันที่วัดไทยโพธิวิหาร
13.00 น. เจดีย์พุทธคยา, นมัสการสัตตมหาสถาน ได้แก่ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ สระมุจลินท์
ชมวัดนานานชาติ อาทิ วัดญี่ปุ่น วัดจีน วัดธิเบต วัดสิขิม วัดภูฐาน ฯลฯ
17.00 น. ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์, ฟังบรรยาย, ถวายผ้า,
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, ทอดผ้าป่าถวายวัดไทยโพธิวิหาร พักวัดไทยโพธิวิหาร


วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ราชคฤห์-นาลันทา/ วัดเวฬุวัน (วันที่ 3)

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยโพธิวิหาร
06.00 น. ออกเดินทางจากวัดไทยโพธิวิหาร ไปราชคฤห์ นาลันทา
09.00 น. เดินขึ้นเขาคิชฌกูฏ, ถ้ำสุกรขาตาของพระสารีบุตร ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ ทำวัตรเย็น เจริญจิต ภาวนาเวียนรอบคันธกุฎี
11.00 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวันที่วัดไทยนาลันทา
13.00 น. ชมบ้านพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ, รอยเกวียน, วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของโลก เกิดวันมาฆบูชา, มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า, ไหว้หลวงพ่อองค์ดำ, ชมโรงพยาบาลหมอ ชีวกโกมารภัจจ์, คุกคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร, ตโปธาราม แร่น้ำร้อน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, พัก/ทอดผ้าป่าวัดไทยวัดไทยนาลันทา


วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ไวสาลี/วัดป่ามหาวัน (วันที่ 4)

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าวัดไทยนาลันทา
10.30น. ถวายเพล/รับประทานกลางวันที่วัดไทยไวสาลี
10.00น. ปาวาลเจดีย์ ปลงอายุสังขาร, วัดป่ามหาวัน แห่งแรกบวชภิกษุณี, สถูปเจดีย์, เสาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศก (สิงห์ สมบูรณ์ที่สุด)
11.30น. ถวายเพล/รับประทานกลางวันที่วัดไทยไวสาลี และทอดผ้าป่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, ทอดผ้าป่า พักวัดไทยกุสินารา


วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 กุสินารา/สถานที่ปรินิพพาน (วันที่ 5)

05.00 น. ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า 06.00 น. สวนสาลวโนทยาน, มหาปรินิพพานสถูป (พระเจ้าอโศกสร้าง), 06.00น. สวนสาลวโนทยาน, มหาปรินิพพานสถูป (พระเจ้าอโศกสร้าง) มหาปรินิพพานวิหาร (โอปูคยู ชาวพม่าสร้าง), พระพุทธรูปปางปรินิพพาน (ช่างมถุรา ชื่อถินา สร้าง) น้ำตา ผู้แสวงบุญต้องออก เหมือนราวกับว่าพระองค์จากไปไม่นาน, มกุฏพนธนเจดีย์, (ห่าง 1กม.) ถวายพระเพลิง กำเนิดวันอัฏฐมีบูชา, 11.30 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวัน วัดไทย 960 13.30 น. ผ่านด่านโสเนาลี พรมแดนอินเดีย – เนปาล พิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ไปอีก 25 กม.) 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, ทอดผ้าป่า/พักวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล


วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 สวนลุมพินี/สถานที่ประสูติ (วันที่6)

05.00 น. ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า
06.00 น. ทำวัตรเช้า ถวายผ้าห่ม, เสาศิลาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศก, สระโบกขรณี, มายาเทวีวิหาร ภาพหินสลักประสูติ, รอยพระบาทพระกุมาร, ซากอูฐโบราณ อายุประมาณ 2,300 ปี
09.00น. ออกจากสวนลุมพินี ไปสาวัตถี (ออกจากฝั่งประเทศเนปาล)
11.30 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวัน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, ทอดผ้าป่า/พักถวายวัดไทยเชตวัน


วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 สาวัตถี/วัดพระเชตวันมหาวิหาร (วันที่ 7)

05.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า วัดไทยเชตวัน
06.00 น. ยมกปาฏิหาริย์ ชมบ้านองคุลิมาล, บ้านอนาถปิณฑิกเศรษฐี, ชมวัดเชตวันมหาวิหาร ฟังบรรยายสถานที่ต่าง ๆ ทำวัตรเย็น เวียนเทียน
10.30 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวัน
11.30 น. ออกเดินไปพาราณสี
21.30น. รับประทานอาหารเย็น, ทอดผ้าป่า/พักวัดไทยสารนาถ


วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 สารนาถ /แสดงปฐมเทศนา (วันที่ 8)

05.00 น. ล่องเรือแม่น้ำคงคา สุสานตำนานไฟไม่ดับ 4 พันปี ลอยกระทง, ดูการอาบน้ำชำระบาปชาวฮินดู
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยสารนาถ
09.00 น. ป่าอิสิฯ กำเนิดวันอาสาฬหบูชา, ธัมเมกขสถูป แสดงธัมมจักร, ธัมมราชิกาสถูป, เสาหินอโศก (จตุรสิงห์), มูลคันธกุฎี, ยสเจดีย์ พบยสะครั้งแรก, เจาคันธีสถูป จุดพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ พุทธรูปปางปฐมเทศนา,
11.00 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวันที่วัดไทยสารนาถ
12.30 น. ออกเดินทางจากไทยสารนาถ-ไปพุทธคยา (แยกกันระหว่างคณะไปสาญจี อชันตา)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำและน้ำปานะ, พักวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 พุทธคยา (วันที่ 9)
06.00น. ฉันเช้า/รับประทานอาหารเช้า
07.00น. ไปดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกกรกิริยา
11.00 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวัน
15.00 น. ช้อปปิ้งอิสระ (พุทธคยา)
18.30 น. ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์,
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ, พักวัดไทยโพธิวิหาร


วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 โกลกัตตา – สุวรรณภูมิ (วันที่ 10)

04.00น. ตื่นนอน 04.40 น. รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยโพธิวิหาร
05.30 น. ออกเดินทางจากพุทธคยา – สนามบินโกลกัตตา (ใช้เวลา 8-10 ชั่วโมง ประมาณ 400 กม.)
11.30 น. ถวายเพล/รับประทานกลางวัน (ระหว่างทาง)
17.00 น. ถึงสนามบินโกลกัตตา
18.00 น. เช็คอิน
20.40 น. PM. ออกเดินทางสนามบินโกลกัตตา โดยสายการบินอินดิโก IndiGo เที่ยวบินที่ 6E 77
00.05 น. (เวลาประเทศไทย) ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2561 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


โปรแกรมสาญจี อชันตา, เอลโลร่า, เอเลแฟนต้า, มุมไบ
10/03/2018 (นอนรถไฟ)

Varanasi - Bhopal
Train No. Kamayani Express
Name : 11072
Departure Stn (Time): 15.50 PM.
Arrival Stn (Time) : 07.35 AM., 11.00 น.
Trip Time: 15h 45m


11/03/2018 (นอนสาญจี)

10.00 น. เช็คอิน
Hotel:
11.30น. ฉันเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. - สาญจีมหาสถูป (Sanchi MahaStupa) (ปิดทุกวันอังคาร)
สถูปสาญจี (Sanchi) คือ กลุ่มพุทธสถานหินแกะสลักที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนา ดำริสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อบรรจุพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ เพื่ออุทิศถวายสมณทูตทั้ง ๑๐ สาย เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระโอรสมหินทระเถระ พระสังฆมิตตาเถรี และพระนางเวทิสา ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านสาญจี (Sanchi) อำเภอไรเซ่น (Raisen) แคว้นมัธยมประเทศ( Madhya Pradesh) ประเทศอินเดีย กลุ่มพุทธสถานแห่งสาญจี (Buddhist Monuments at Sanchi) เป็นมรดกโลก
17.00น. รับประทานอาหารค่ำ
Hotel:


12/03/2018 (นอนอชันตา)

- นั่งรถไฟเมืองโภปาล (Bhopal) ไปสถานีรถไฟภูสาวัน (Bhosawal)
Bhopal Jn - Bhusaval Jn
Train No. Ljn Ltt Express
Name : 12108
Departure Stn (Time): 08.20 AM.
Arrival Stn (Time) : 14.40 PM.,
Trip Time: 6h 20m
15.00น. นั่งรถจากสถานรถไฟภูสาวัน (50 กม.)
16.00น. ถึงอชันตา
Hotel:
13/03/2018 (นอนออรังกาบัด รวม 2คืน)

08.00น. ถ้ำอชันตา (Ajanta Caves) (ปิดทุกวันจันทร์)
ตั้งอยู่ในเมืองออรังกาบาด รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ได้ชื่อว่าเป็น วัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างเมื่อ พ.ศ. 350 โดยพระภิกษุในสมัยนั้นได้ค้นพบสถานที่แห่งนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เจาะภูเขาเพื่อสร้างเป็นกุฏิ โบสถ์ วิหาร ฯลฯ เพื่ออาศัยอยู่อย่างสันโดษ เนื่องจากเป็นสถานที่ห่างไกลผู้คน ภายในเต็มไปด้วยงานแกะสลักหิน เป็นองค์เจดีย์ เป็นพระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ำ เล่าเรื่องราวต่างๆ ในพุทธประวัติและชาดก ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก 16.00 น. เดินไปเมืองออรังกาบัด (93กม. 2.30ชม.)
18.00น. นอนเมืองออรังกาบัด
Hotel :


14/03/2018 (นอนเมืองออรังกาบัด รวม 2 คืน) เมืองออรังกาบัด (Aurangabad)

08.00น. - ถ้ำเอลโลร่า ( Ellora Caves) (ปิดทุกวันอังคาร)
หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่น( ภาษามราฐี ซึ่งเป็นภาษาราชการ ในรัฐมหาราษฎร์) ว่า “ เวรุฬเลณี ” เป็นชื่อของกลุ่มถ้ำจำนวน 34 ถ้ำของศาสนาสำคัญของอินเดีย 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
- ป้อมดอลาตาบาด(Daulatabad) ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดัลคีรี เคยเป็นพระราชวังของราชวงศ์ยารวะ ก่อนจะไปสร้างที่เมืองออรังกบาด
- บีบี กา มักบารา (Bibi Ka Maqbara) หรือ ทัชมาฮาลน้อย ซึ่งหมายความว่า สุสานแห่งท่านหญิง หรือเรียกอีกอย่างว่า ทัชมาฮาลแห่งมณฑลภาคใต้
22.00 น. นอนที่เมืองออรังกาบัด
Hotel: 15/03/2018 เดินไปมุมไบ
07.00น. ออกเดินไปมุมไบ (480 กม. 8 ชม. ,ออรังกาบัดห่างมุมไบ 370กม.)
16.00น. ถึงมุมไบ
Hotel:


16/03/2018 (นอนมุมไบ)

08.00น. นั่งเรือเฟอรี่ไปที่เกาะ (ใช้เวลารวมทั้งหมด 3 ชม.)
- ถ้ำเอเลแฟนต้า (Elephanta Island) (ปิดทุกวันจันทร์)
เป็นนครแห่งถ้ำบนเกาะในทะเลโอมานติดกับบอมเบย์ ประกอบด้วยศิลปะหินเชื่อมโยงกับการบูชาศิวะ ศิลปะอินเดียที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในถ้ำ ต่อมาองค์การยูเนสโก ได้รับรองให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1987 ถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ราชวงศ์ไตรกูฏกะ ที่ปกครองดินแดนที่ราบสูงเดคข่านตะวันตกของอินเดียราวๆ 1,500 ปีมาแล้ว โดยเป็นการสร้างเพื่อการเฉลิมฉลองจากการได้รับชัยชนะจากการรบ และเพื่อเป็นเทวสถานอุทิศถวายต่อเทพที่ท่านทรงศรัทธา โดยประติมากรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือรูป “มเหศวรมูรติ” หรือพระตรีมูรติ(เทพทัตตาเตรยะ) เป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุ (นารายณ์) ที่รวมเทพทั้ง 3 ไว้ในพระองค์คือ พระพรหม พระศิวะ และ พระวิษณุ อาจกล่าวได้ว่าพระตรีมูรติมีพลังของเทพทั้งสามในรูปเดียว
13.00น. เดินทางไปมุมไบ
- วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak) พระพิฆเนศองค์ใหญ่ Lalbaugcha Raja ราชาแห่งลาบ็อก
- ประตูชัย (Gateway of India) สร้างขึ้นเพื่อเป็น อนุสรณ์ในการเสด็จมาเยือนมุมไบของพระเจ้าจอร์จที่ 5 และสมเด็จพระราชินีแมรี่ ในปี ค.ศ.1911 เพื่อทรงร่วมงานเดลีดารบัร ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะของท้องถิ่น กับแบบมุสลิมของรัฐคุชราต ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย


17/03/2018 (วันกลับไทย)
เมืองมุมไบ (Mumbai)
BOM - CCU
IndiGo Airline Flight. Bangkok Airways
Departurs: 01.00 AM.
Arrives : 06.50 AM.
Trip Time: 4h 30โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved