ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
พระพุทธรูป, ศิลปะคันธาระ, ศิลปะคุปตะ, ศิลปะปาละ, ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
พระพุทธรูป
ศิลปะคันธาระ
ศิลปะคุปตะ
ศิลปะปาละ
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
กบิลพัสดุ์
กบิลพัสดุ์ ฝั่งอินเดีย
นิโครธาราม
รามคามสถูป นครเทวทหะ
ลุมพินี
สาวัตถี
สังกัสสนคร
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
นิวเดลี
อัครา
ฟาเตห์ปูร์ สิครี
ราชสถาน
หริทวาร, ฤาษีเกษ
จัมมู - แคชเมียร์
เลห์-ลาดักห์
อัมริตสาร์
มะนาลี-ชิมลา
ดารัมชาลา
เมืองลัคเนา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล/
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลลาว
ข้อมูลลาว
เวียงจันทร์/วังเวียง
หลวงพระบาง
ลาวใต้
ข้อมูลลาว
ข้อมูเวียดนาม
ฮานอย/ซาปา
ดานัง
โฮจิมินห์
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
ข้อมูลลาว
ข้อมูลทวีปยุโรป
กรุงเทพ-ลอนดอน
อิตาลี
อังกฤษ
รามคามสถูป นครเทวทหะ (Ramagrama Stupa)

รามคามสถูป นครเทวทหะ (Ramagrama Stupa)


รามคามสถูป นครเทวทหะ (Ramagrama Stupa)
กรุงเทวทหะ เมืองหลวงแห่งโกลิยะวงศ์เป็นเมืองของพุทธมารดา ปัจจุบันเขตอำเภอ Nawalparais เส้นทางหลวง Mahendra Highway จากเมือง Butwal-Kathmandu ยังเป็นกำเนิดของพระนางสิริมหามายา และพระนางปชาบดีโคตมี เป็นหนึ่งใน ๘ พระนครที่ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ นำมาประดิษฐาน ณ รามคามสถูป นครเทวทหะ ทั้งสองราชวงศ์ได้ทำการวาหมงคลและวิวาหมงคลตลอดมา ยังมีลักษณะคูเมืองและมีซากเมืองโบราณที่พังทะลายจมอยู่ใต้ดิน พร้อมเทวาลัยที่ชาวบ้านยังบูชาพระแม่เจ้าสิริมหามายาเทวีและพระนางประชาบดีโคตมี เมื่อถึงวันนักขัตฤกษ์ชาวเนปาลท้องถิ่นก็จะประกอบพิธีบูชามหาเทวีทั้งสองทุก ๆ ปี

แม่น้ำโรหินี ในพุทธประวัติกล่าวว่า กรุงกบิลพัสดุ์และ กรุงเทวทหะมีแม่น้ำโรหิณีคั่นอยู่ระหว่างกลาง อยู่ห่างจากลุมพินีไปทางนครเทวทหะเลยเมือง Butwal ประมาณ 6 ก.ม. เป็นแม่น้ำตำนานแห่งพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ทรงเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติจากการทำสงความแย่งชิงน้ำกัน และเมื่อคราวท่านพระอานนท์มานิพพาน โดยอฐิษฐานจิตเข้าเตโชสมาบัติเหาะสู่กลางอากาศนิพพานแล้วอัฐิธาตุแยกเป็นสองส่วนแบ่งตกสองฝากฝั่งแห่งแม่น้ำโรหินี

ในครั้งพุทธกาลเมืองนี้มีกษัตริย์ปกครองพระนามว่า พระเจ้าสุปปพุทธะ ในธรรมบทกล่าวไว้ว่า ผูกอาฆาตพระพุทธองค์ด้วยเหตุ ๒ ประการคือ ๑. พระสมณโคดมทอดทิ้งลูกสาวเราแล้วออกบวช

๒. พระสมณโคดมให้ลูกชาย (เทวทัต) บวชแล้วกลับตั้งตนจองเวรต่อลูกชาย

พระเจ้าสุปปพุทธะสั่งปิดกั้นทางเดินทางบิณฑบาตของพระสมณโคดม พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า พระเจ้าสุปปพุทธะทำกรรมหนักจักถูกธรณีสูบใกล้เชิงบันไดภายในปราสาท

พระพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมโปรดชาวเทวทหะ หลายพระสูตรคือ ๑. เทวทหสูตร ครั้งที่ประทับสักกนิคมชื่อว่าเทวทหะในสักกชนบท ความว่า “ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในก่อน ตถาคตต้องเป็นผู้ทำกรรมดีไว้ในกาลก่อนแน่ เพราะผลในบัดนี้จึงเสวยเวทนาอันเป็นสุขหาอาสวะมิได้เห็นปานนี้ ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให้คถาคตต้องเป็นผู้อันอิศวรชั้นดีเนรมิตแน่”

๒. เทวทหสูตร ว่าด้วยการกำจัดฉันทราคะในขันธ์ ๕ ในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ นิคมเทวทหะของเหล่าศากยะทั้งหลายในสักกชนบท

๓. เทวทหสูตร ว่าด้วยเรื่องความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖ ในสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ นิคมชื่อว่าเทวทหะ ของศากยราชทั้งหลายในสักกชนบทพระสถูปเจดีย์แห่งรามคามสถูปโบราณ รามคาม(Ramagrama) อาณาจักรโกลิยะแห่งสักกชนบทเป็นมาตุภูมิของพระเจ้าสิริมหามายา พระน้านางปชาบดีโคตมี และพระนางยโสธรา (พิมพา) เป็นมารดาพระราหุลตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านอุชเชนีในอำเภอ Nawalparasi ในเขตอนุรักษ์ทางโบราณคดี มีน้ำล้อมรอบเหมือนว่าอยู่กลางทุ่งนา

สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หลังจากการสังคายนาได้รับการปฏิสังขรณ์โดยเฉพาะพระสถูป ๘ แห่งที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บันทึกหลวงจีนได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชมาถึงรามคามด้วยพระองค์เองและเตรียมจะขุดสถูป นาคซึ่งเฝ้าสถูปอยู่ได้แปลงร่างเป็นพราหมณ์ขอร้องพระองค์อย่าได้ขุดทำลายพระสถูปนี้เลย เพราะ เป็นของสำคัญในชีวิตของนาค พระสถูปทั้ง ๗ จึงถูกขุดบูรณะเสียใหม่จัดให้มีการบูรณะเสียใหม่และสร้างเพิ่มอีก ๘๔,๐๐๐ องค์ นำพระบรมสารีริกธาตุแจกจ่ายเพื่อบรรจุไปทั่ว พระสถูปรามคาม เป็นพระสถูปเนินดินที่ครั้งหนึ่งได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากที่มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

รามคามสถูป นครเทวทหะ (Ramagrama Stupa)
รามคามสถูป แห่งแคว้นโกลิยะ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาล เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ชาวเทวทหะได้รับส่วนแบ่งมาแต่เมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่นครกุสินารา เป็นพระบรมสารีริกธาตุ ๑ ใน ๘ พระนคร ซึ่งพระสถูปแห่งนี้ยังไม่เคยมีการขุดค้น

ต่อมาสมัยเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง เมื่อเสร็จจากการทำสังคายนา (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๕) เหมือนว่าเป็นปฏิสังขรณ์ศาสนาครั้งยิ่งใหญ่แล้ว ก็ทรงตั้งพระทัยต่อศาสนวัตถุที่กำลังเสื่อมโทรม โดยเฉพาะสถูป ๘ แห่งที่ประดิษฐานพระบรมพระธาตุ ที่ได้รับมอบจากกษัตริย์แห่งกุสินารา โปรดให้เที่ยวค้นหาพระบรมสารีริกธาตุตามเมืองต่าง ๆ

ในตอนนี้ หลวงจีนที่จาริกไปถึงอินเดียได้เล่าว่า พระเจ้าอโศกเสด็จมาถึง รามคาม ด้วยพระองค์เอง และเตรียมการจะขุดสถูป พญานาคราช ซึ่งเฝ้าสถูปอยู่ได้แปลงร่างเป็นพราหมณ์ ขอร้องให้พระองค์อย่าขุดทำลายสถูปนี้เลย เพราะเป็นของสำคัญในชีวิตของนาค พระสถูปทั้ง ๗ จึงถูกขุดบูรณะเสียใหม่ จัดให้มีการบูรณะเสียใหม่ และสร้างเพิ่มอีก ๘๔,๐๐๐ องค์ นำพระบรมสารีริกธาตุแจกจ่ายไปบรรจุโดยทั่ว และนำไปบรรจุไว้ที่สถูปของพระองค์ ในเมืองปาตลีบุตรด้วย

ในบรรดาเจดีย์ที่ขุดค้นพระบรมสารีริกธาตุนั้น จึงยกเว้นสถูปที่ รามคาม แห่งนี้เท่านั้น เพราะเหตุว่าพระเจ้าอโศกได้รับการแสดงความเป็นเจ้าของผู้ดูแลจาก "นาคราชา" พร้อมด้วยบริวาร ถวายการอารักขาพระบรมธาตุอย่างมั่นคงอยู่แล้วนั่นเอง

ข้อมูลfacebook : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ภาพ พระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จมายังรามคามสถูป เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ แต่ไม่เป็นผล เพราะพญานาคได้แสดงอิทธิฤทธิ์
ที่มา: ชุ้มประตูทางทิศใต้ของสาญจีสถูป หมายเลข 1
โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved