ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
ทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ไหว้พระอินเดีย, tourindia, travelindia
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อสอบถาม
หนังสือ
เอกสารยื่น ศ.ต.ภ.
ข้อมูลอินเดียแดนพุทธภูมิ
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
สารนาถ
โกสัมพี
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
Flag Counter
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลพุทธสถาน
สาญจี
ถ้ำอชันตา
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำออรังกาบัด
ถ้ำกัณเหรี
อโยธยา
ข้อมูลอินเดีย
ข้อมูลอินเดีย
ราชสถาน
นิวเดลี
อัครา
ดารัมชาลา
โกลกาตา
สะสาราม
พาราณสี
นิลกาย
มุมไบ
ข้อมูลพม่า
ข้อมูลพม่า
ย่างกุ้ง/ ไจโท้/หงสา/ สิเรียม
มัณฑะเลย์/พุกาม/อินเล
ข้อมูลกัมพูชา
ข้อมูลกัมพูชา
เสียมเรียบ/นครวัด/นครธม
ข้อมูลอินเดีย
โปรแกรมทัวร์ เดินทางคนเดี่ยว
สี่สังเวชฯ+อัครา+ราชสถาน+เดลี(21วัน)
สี่สังเวชฯ+สาญจี+อชันตา+เอโลร่า+มุมไบ (14วัน)
สี่สังเวชฯ+อัครา,ทัชมาฮาล+จัยปูร์+เดลี(11วัน)
กรุงเทวทหะ

กรุงเทวทหะ เมืองหลวงแห่งโกลิยะวงศ์เป็นเมืองของพุทธมารดา ปัจจุบันเขตอำเภอ Nawalparais เส้นทางหลวง Mahendra Highway จากเมือง Butwal-Kathmandu ยังเป็นกำเนิดของพระนางสิริมหามายา และพระนางปชาบดีโคตมี เป็นหนึ่งใน ๘ พระนครที่ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ นำมาประดิษฐาน ณ รามคามสถูป นครเทวทหะ ทั้งสองราชวงศ์ได้ทำการวาหมงคลและวิวาหมงคลตลอดมา
ยังมีลักษณะคูเมืองและมีซากเมืองโบราณที่พังทะลายจมอยู่ใต้ดิน พร้อมเทวาลัยที่ชาวบ้านยังบูชาพระแม่เจ้าสิริมหามายาเทวีและพระนางประชาบดีโคตมี เมื่อถึงวันนักขัตฤกษ์ชาวเนปาลท้องถิ่นก็จะประกอบพิธีบูชามหาเทวีทั้งสองทุก ๆ ปี

แม่น้ำโรหินี ในพุทธประวัติกล่าวว่า กรุงกบิลพัสดุ์และ กรุงเทวทหะมีแม่น้ำโรหิณีคั่นอยู่ระหว่างกลาง อยู่ห่างจากลุมพินีไปทางนครเทวทหะเลยเมือง Butwal ประมาณ 6 ก.ม. เป็นแม่น้ำตำนานแห่งพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ทรงเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติจากการทำสงความแย่งชิงน้ำกัน และเมื่อคราวท่านพระอานนท์มานิพพาน โดยอฐิษฐานจิตเข้าเตโชสมาบัติเหาะสู่กลางอากาศนิพพานแล้วอัฐิธาตุแยกเป็นสองส่วนแบ่งตกสองฝากฝั่งแห่งแม่น้ำโรหินี
ในครั้งพุทธกาลเมืองนี้มีกษัตริย์ปกครองพระนามว่า พระเจ้าสุปปพุทธะ ในธรรมบทกล่าวไว้ว่า ผูกอาฆาตพระพุทธองค์ด้วยเหตุ ๒ ประการคือ
๑. พระสมณโคดมทอดทิ้งลูกสาวเราแล้วออกบวช
๒. พระสมณโคดมให้ลูกชาย (เทวทัต) บวชแล้วกลับตั้งตนจองเวรต่อลูกชาย
พระเจ้าสุปปพุทธะสั่งปิดกั้นทางเดินทางบิณฑบาตของพระสมณโคดม พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า พระเจ้าสุปปพุทธะทำกรรมหนักจักถูกธรณีสูบใกล้เชิงบันไดภายในปราสาท

พระพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมโปรดชาวเทวทหะ หลายพระสูตรคือ
๑. เทวทหสูตร ครั้งที่ประทับสักกนิคมชื่อว่าเทวทหะในสักกชนบท ความว่า “ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในก่อน ตถาคตต้องเป็นผู้ทำกรรมดีไว้ในกาลก่อนแน่ เพราะผลในบัดนี้จึงเสวยเวทนาอันเป็นสุขหาอาสวะมิได้เห็นปานนี้ ถ้าหมู่สัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให้คถาคตต้องเป็นผู้อันอิศวรชั้นดีเนรมิตแน่”

๒. เทวทหสูตร ว่าด้วยการกำจัดฉันทราคะในขันธ์ ๕ ในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ นิคมเทวทหะของเหล่าศากยะทั้งหลายในสักกชนบท

๓. เทวทหสูตร ว่าด้วยเรื่องความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖ ในสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ นิคมชื่อว่าเทวทหะ ของศากยราชทั้งหลายในสักกชนบทพระสถูปเจดีย์แห่งรามคามสถูปโบราณ รามคาม(Ramagrama) อาณาจักรโกลิยะแห่งสักกชนบทเป็นมาตุภูมิของพระเจ้าสิริมหามายา พระน้านางปชาบดีโคตมี และพระนางยโสธรา (พิมพา) เป็นมารดาพระราหุลตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านอุชเชนีในอำเภอ Nawalparasi ในเขตอนุรักษ์ทางโบราณคดี มีน้ำล้อมรอบเหมือนว่าอยู่กลางทุ่งนา

สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หลังจากการสังคายนาได้รับการปฏิสังขรณ์โดยเฉพาะพระสถูป ๘ แห่งที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บันทึกหลวงจีนได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชมาถึงรามคามด้วยพระองค์เองและเตรียมจะขุดสถูป นาคซึ่งเฝ้าสถูปอยู่ได้แปลงร่างเป็นพราหมณ์ขอร้องพระองค์อย่าได้ขุดทำลายพระสถูปนี้เลย เพราะ เป็นของสำคัญในชีวิตของนาค พระสถูปทั้ง ๗ จึงถูกขุดบูรณะเสียใหม่จัดให้มีการบูรณะเสียใหม่และสร้างเพิ่มอีก ๘๔,๐๐๐ องค์ นำพระบรมสารีริกธาตุแจกจ่ายเพื่อบรรจุไปทั่ว พระสถูปรามคาม เป็นพระสถูปเนินดินที่ครั้งหนึ่งได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากที่มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
โพธิสิกขาลัย (Bodhisikkhalai)
โทร 0-3587-3065, 085-7777-184 แฟกซ์ 0-3587-3058
Line ID: 0857777184
เว็บไซต์ : www.bodhisikkhalai.com
อีเมล: bodhisikkhalai@gmail.com


Copyright © 2011 All Rights Reserved